ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාලතුමා වෙනුවෙන් සැකසූ ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය වැඩසටහන්

අනගාරික ධර්මපාලතුමා පිළිබඳ වාර්තාමය වැඩසටහන

අනගාරික ධර්මපාලතුමා පිළිබඳ රචනා කරන ලද ගීතය


අනගාරික ධර්මපාලතුමා පිළිබඳ සිරස මාධ්‍ය ආයතනය විසින් කරන ලද වැඩසටහන
අනගාරික ධර්මපාලතුමාගේ ඡායාරූප එකතුව